Close

Đăng ký

Close

Thông tin Đăng nhập

Giới tính:

Thông tin chuyên môn

Bạn là:
Lĩnh vực:

Tên Thiết bị Chặn Giấy 3 trong 1
Serial No FM_DVT_120917001
Ngày sản xuất 30/09/2017
Ngày hết hạn bảo hành 05/10/2019
Ngày kích hoạt 05/10/2017
Tên trang trại Trang trại thực nghiệm FarmTech
Các số liệu từ trang trại:
Nhiệt độ
Ánh sáng
Độ ẩm